Απόφαση υπ’αρ. 388/2014 Ειρηνοδικείο Αθηνών ( Τμήμα Εργατικών Διαφορών)

29/04/2014

Κατηγορία:

Επιδίκαση νόμιμης αποζημίωσης, μισθών υπερημερίας, οφειλομένων κονδυλίων καθώς επίσης και αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης-μείωση της προσωπικότητάς του σε εργαζόμενο μετά την άρνηση του ΝΠΙΔ ( ΠΑΣΟΚ ) να του καταβάλει την αποζημίωση απόλυσης, ισχυριζόμενο ότι απουσίαζε αδικαιολογήτως από την εργασία του. Μη αποδοχή της εργασίας του και μη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης μετά την εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών με σκοπό τον εξαναγκασμό σε παραίτηση. Αποζημίωση ένεκα ηθικής βλάβης από την συμπεριφορά του εργοδότη.