ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 • ΟΛΕΣ
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ
 • ΕΝΟΧΙΚΟ
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
 • ΠΟΙΝΙΚΟ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
 • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ
ΟΛΕΣ
 • ΟΛΕΣ
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ
 • ΕΝΟΧΙΚΟ
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
 • ΠΟΙΝΙΚΟ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
 • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ

Απόφαση Ζηρίδη

  Με την από 30 Ιουνίου 2020 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη Κρωπίας το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με τον διακριτικό τίτλο « ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ » υποχρεούται …

Δείτε →
ΕΜΠΟΡΙΚΟ

76/2020 Τριμελές Εφετείο Πειραιώς

ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ – ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Μη παραβίαση των άρθρων  και 16-18 του Ν. 146/1914. Έννοια πελατολογίου ως περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης . …

Δείτε →
ΕΜΠΟΡΙΚΟ

150/2018 Μονομελές Εφετείο Καλαμάτας

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Πώληση με παρακράτηση κυριότητας. Μεταβίβαση επιχείρησης. Μη απαραίτητη η γνώση του αποκτώντος για την ύπαρξη των …

Δείτε →
ΕΜΠΟΡΙΚΟ

49/2019 Μονομελές Εφετείο Βορείου Αιγαίου

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ Πώληση με παρακράτηση κυριότητας. Εκχώρηση έννομης σχέσης. Περιλαμβάνει και την παρακράτηση κυριότητας. Δικαίωμα του πωλητή για υπαναχώρηση σε …

Δείτε →
ΕΡΓΑΤΙΚΟ

1059/2019 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ( Τμήμα Εργατικών Διαφορών)

Καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε ΝΠΙΔ. Μη κατάργηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με το τελευταίο άρθρο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου …

Δείτε →
ΕΡΓΑΤΙΚΟ

222/2019 Εργατικό Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 222/2019 (Αμετάκλητη)

Μεταβίβαση Επιχείρησης Παθητικό εις ολόκληρον ενοχή. Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου και ευθύνη νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή ΑΕ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Προϋποθέσεις αυτής. Καθυστέρηση καταβολής …

Δείτε →