222/2019 Εργατικό Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 222/2019 (Αμετάκλητη)

13/04/2020

Κατηγορία:

Μεταβίβαση Επιχείρησης

Παθητικό εις ολόκληρον ενοχή. Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου και ευθύνη νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή ΑΕ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Προϋποθέσεις αυτής. Καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών και μισθών υπερημερίας ένεκα επισχέσεως συνιστά μονομερής βλαπτική μεταβολή. Επιδίκαση αποζημίωσης απολύσεως. Δέχεται την αγωγή.