76/2020 Τριμελές Εφετείο Πειραιώς

13/04/2020

Κατηγορία:

ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ – ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μη παραβίαση των άρθρων  και 16-18 του Ν. 146/1914. Έννοια πελατολογίου ως περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης . Η υποβολή προσφοράς δεν συνιστά αθέμιτη πράξη. Έννοια επιχειρηματικού απόρρητου. Μη δόλια και αθέμιτη ανταγωνιστική  συμπεριφορά πρώην διευθύνοντος συμβούλου επιχείρησης που εργάζεται σε ανταγωνιστική επιχείρηση. Καταδίκη της ενάγουσας και εκκαλούσας στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και των εξόδων του εναγομένου Απόρριψη του αιτήματος για συμψηφισμό των δικαστικών εξόδων. Αναιρετικά ανέλεγκτη η κρίση του δικαστηρίου για την επιβολή των δικαστικών εξόδων. Απορρίπτει την έφεση..