Απόφαση Υπ’ Αρ. 4782/7-10-2014 Ειρηνοδικείου Αθηνών – Απόρριψη Ασφαλιστικών Μέτρων Νομής Κινητού (Ι.Χ)

07/12/2014

Κατηγορία:

Απορρίπτεται αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων νομής για απόδοση κινητού (Ι.Χ), λόγω υπερημερίας του καθ’ ου η αίτηση κατά την καταβολή των προβλεπόμενων δόσεων εξόφλησης. Κρίθηκε από το δικαστήριο ότι λόγω α) της τμηματικής καταβολής των προβλεπόμενων δόσεων μετά την υπαναχώρηση της αιτούσης και β) της άριστης κατάστασης στην οποία ευρίσκεται το όχημα, καθ’ ότι ο καθ’ ου το συντηρεί επιμελώς, δεν πιθανολογείται η ύπαρξη συγκεκριμένων παρόντων πραγματικών περιστατικών που συνιστούν κίνδυνο απειλούμενης βλάβης του Ι.Χ.