Αποφαση 770/2015 Μονομελες Πρωτοδικειο Αθηνων (Τμημα Εργατικων Διαφορων)

11/06/2016

Κατηγορία:

Μη τήρησης των προβλεπόμενων προϋποθέσεων για νόμιμη  επιβολή εκ περιτροπής εργασίας σε εργαζόμενους επιχείρησης. Nόμιμη άσκηση εξ αυτών του δικαιώματος επισχέσεως εργασίας κα 325.  Επιδίκαση καταβολής μισθών υπερημερίας. Άσκηση  μηνύσεως κατά των εργαζομένων εκ μέρους  του εργοδότη, η όποια τέθηκε στο αρχείο ως προσχηματικά ασκηθείσα προς αποφυγήν εκπληρώσεως των νόμιμων υποχρεώσεων  από μέρους της εναγόμενης  εταιρείας. Η εργοδότρια εταιρεία ευθύνεται από κοινού με το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για καταβολή αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης στους εργαζόμενους εκ της ως άνω  προσβλητικής συμπεριφοράς.  Υποχρέωση εταιρείας για καταβολή και των νόμιμων αποζημιώσεων απόλυσης και των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών.