Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής – 42/2014 Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας

18/05/2014

Κατηγορία:

Με το άρθρο 424 εδ β του ΑΚ καθιερώνεται νόμιμο, γνήσιο και δικονομικό και μαχητό τεκμήριο για το πραγματικό γεγονός ότι έγινε ολοσχερής καταβολή του χρέους. Για την ύπαρξη του ανωτέρω τεκμηρίου αρκεί η απόδοση του χρεωστικού εγγράφου στον οφειλέτη από το δανειστή και η συνδρομή της ικανότητας για δικαιοπραξία στα πρόσωπα αυτά κατά το χρόνο απόδοσης του χρεωστικού εγγράφου. Η παράδοση της επιταγής από το νόμιμο κομιστή σε άλλο υπόχρεο παράγει από αυτή πρόσωπο παράγει το τεκμήριο της καταβολής του ποσού της από αυτόν που την κατέχει σε εκείνον που την παρέδωσε ( ΑΠ. 774/2004 ). Η διαταγή πληρωμής αρκεί να αναφέρει την αιτία της πληρωμής δηλαδή να προσδιορίζεται το είδος της δικαιοπραξίας από την οποία γεννήθηκε η απαίτηση. Ισχυρισμοί και ενστάσεις που ανάγονται σε επιγενόμενη από την έκδοση της διαταγής πληρωμής απόσβεσή απαιτήσεως, δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγω της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ούτε να προταθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη σχετική δίκη, αφού εξ ορισμού δεν υπήρχαν κατά την έκδοση και δεν επιδρούν και στο κύρος της.