Εκχώρηση Απαίτησης 14/2013 Ειρηνοδικείο Μοιρών Ηρακλείου

18/05/2014

Κατηγορία:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΟΜΗΣ. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ.

Επί συμβάσεως εκχώρησης που καταρτίζεται μεταξύ του δανειστή και τρίτου ( εκδοχέα ), ο τελευταίος καθίσταται από και διά την αναγγελίας του οφειλέτη κύριος της εκχωρούμενης απαίτησης. Η αναγγελία είναι μονομερής δικαιοπραξία και δεν υποβάλλεται σε πανηγυρικό τύπο, δεν υπόκειται σε προθεσμία και μπορεί να γίνει εγγράφως ή προφορικώς όπως και με επίδοση αγωγής του από τον εκδοχέα προς καταβολή της απαίτησης που του εκχωρήθηκε. Όταν η εκχώρηση συντελείται στα πλαίσια χρηματοδότησης του αγοραστή πράγματος, με δάνειο προς αυτόν τρίτου και αφορά την απαίτηση του πωλητή για το τίμημα του πράγματος που πωλήθηκε με τον όρο διατήρησης της κυριότητας του μέχρι αποπληρωμή τιμήματος, τότε ο πωλητής οφείλει συγχρόνως να μεταβιβάσει κατά τα άρθρα 977 και 1035 ΑΚ, προς τον εκδοχέα και την υπό αίρεση κυριότητά του ( Γαζή Ερμ ΑΚ 532 ).