Απόφαση υπ’ αρ. 413/2014 Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς ( Ακυρωτικός Σχηματισμός)

05/05/2014

Κατηγορία:

Μονιμοποίηση στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια εργαζομένων που απασχολούνταν σε αμιγείς επιχειρήσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ( πριν την ψήφιση του Ν. 3852/2010 – Καλλικράτης).

Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά  ( Α1 Ακυρωτικό Τμήμα ) με την υπ. αριθμ. 423/2014 τελεσίδικη απόφαση του έκρινε ότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν την 31.12.2010 σε αμιγείς επιχειρήσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μεταφέρονται αυτοδικαίως και κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 199 του ν. 3852/2010 ανεξάρτητα από τον τρόπο της αρχικής τους πρόσληψης καθόσον τέτοια προϋπόθεση δεν τάσσεται ρητά ούτε συνάγεται από το σκοπό του νόμου ο οποίος συνίσταται στην τακτοποίηση του μεταφερόμενου προσωπικού και στην απασχόληση του σε αντίστοιχα καθήκοντα.  Δέχεται την αίτηση ακύρωσης και ακυρώνει την απόφαση της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και διατάζει να κατατάξει τους αιτούντες σε προσωποπαγείς θέσεις.