Απόφαση υπ’ αρ. 1828/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

20/09/2013

Κατηγορία:

Δεκτή η άρση αυτοτέλειας νομικών προσώπων λόγω σύγχυσης των νομικών προσώπων μεταξύ μητρικής και θυγατρικής. Μονομερής βλαπτική μεταβολή σε βάρος του εργαζομένου, λόγω αποκλεισμού του από εργασίες (projects) της εταιρείας και παύση χορήγησης “bonus” διαφόρων μορφών. Αναγνώριση και υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως απόλυσης, λοιπών οφειλομένων και κονδυλίου για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.