Απόφαση υπ’ αρ. 1580/2013 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

20/09/2013

Κατηγορία:

Κρίση περί άρσης της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος επισχέσεως εργασίας. Αναγνώριση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής όρων εργασίας σε βάρος των εργαζομένων και υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης απόλυσης. Νοσοκομειακό επίδομα – επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.  Αναγνώριση υποχρέωσης του εναγομένου προσώπου να καταβάλει επιδόματα, δώρα και αποζημιώσεις βάσει της προσαύξησης λόγω του νοσοκομειακού επιδόματος. Χαρακτηρισμός της ειδικότητας του «λαντζιέρη» ως υπαλλήλου και υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως απόλυσης υπαλλήλου.