Απόφαση υπ’ αρ. 1347/2013 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

20/09/2013

Κατηγορία:

Αναγνώριση της συμβάσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών ως σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου.  Υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει τα οφειλόμενα κονδύλια και την προβλεπόμενη αποζημίωση απόλυσης.