Απόφαση υπ’ αρ. 1149/2013 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

20/09/2013

Κατηγορία:

Άμεση ατομική ευθύνη μετόχου (προέδρου, διευθύνοντα συμβούλου, νομίμου εκπροσώπου)  δικτύου Α.Ε. και Ε.Π.Ε  με την προσωπική του περιουσία. Αναγνώριση παραβίασης χρηστών ηθών, καλής πίστης και  δόλιας συμπεριφοράς αυτού (μετόχου) επαγομένης πρωτογενούς αδικοπρακτικής ευθύνης κατά το άρθρο 914 ΑΚ. Υποχρέωση καταβολής των νόμιμων αποζημιώσεων απόλυσης και των οφειλομένων κονδυλίων προς τους εργαζομένους.