Απόφαση 501/2016 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Εργατικές Διαφορές)

04/03/2016

Κατηγορία:

Εργαζόμενοι σε ιδιωτική κλινική.

Νόμιμη επίσχεση εργασίας.

Η ανυπαίτια οικονομική αδυναμία της εργοδότριας  δεν καθιστά την επίσχεση καταχρηστική. Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώσει τον εργαζόμενο ότι προβαίνει σε μείωση των αποδοχών του λόγω εφαρμογής του αρ.2 παρ.4 της ΠΥΣ 6/2012 . Μη ενημέρωση έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση των μηνιαίων αποδοχών στο ύψος πριν την ισχύ της ως άνω ΠΥΣ.