2572/2016 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

11/06/2016

Κατηγορία:

Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων – Προσωπική ευθύνη του διευθύνοντος συμβούλου σύμφωνα με το 914 ΑΚ – Υποχρέωση του διευθύνοντος συμβούλου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στην καταβολή δεδουλευμένων , μισθών υπερημερίες και αποζημιώσεων απόλυσης.

Περί τα μέσα του 2013, όταν οι οφειλές της α’ καθ’ ης προς το σύνολο των εργαζομένων διογκώνονταν, κάτω από το βάρος των αλλεπάλληλων πιέσεων που ασκούσαν οι εργαζόμενοι, καθώς είχαν περιέλθει πλέον σε δεινή οικονομική κατάσταση, ο β’ καθ’ ου, πρόεδρος του Δ.Σ και νόμιμος εκπρόσωπος της α’ καθ’ ης προέβη στην αναγνώριση των οφειλόμενων δεδουλευμένων αποδοχών του έτους 2012, υπογράφοντας σχετική βεβαίωση την 30-6-2013. Παράλληλα, ανέλαβε την υποχρέωση να εξοφλήσει άμεσα τα οφειλόμενα. Παρά, ωστόσο, τη ρητή δέσμευση του β’ καθ’ ου περί γρήγορης και άμεσης αποπληρωμής των οφειλομένων και τη συνακόλουθη δημιουργία σχετικής προσδοκίας στους εργαζόμενους αιτούντες, που συνέχιζαν να παρέχουν την εργασία τους , η α’ καθ’ ης εξακολούθησε να μην καταβάλει τις δεδουλευμένες αποδοχές τους. Έτσι, οι αιτούντες αναγκάστηκαν να προκαλέσουν εργατική διαφορά ενώπιον τη ς Επιθεώρησης Εργασίας τον Οκτώβριο του 2013, προς διεκδίκηση του βασικού εργασιακού τους δικαιώματος, που είναι η καταβολή του μισθού για την παρεχόμενη από μέρους τους προσήκουσα εργασία. Παράλληλα, δε, άσκησαν το δικαίωμα της επίσχεσης που τους παρέχει ο νόμος (άρθρο 325 ΑΚ), με την από 21-10-2013 εξώδικη δήλωση – πρόσκληση μετ’ επιφυλάξεως δικαιωμάτων – άσκηση δικαιώματος επίσχεσης που κοινοποίησαν στην α’ καθ’ ης, την 24-10-2013.