Απόφαση 4269/2015 Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων)

01/06/2015

Κατηγορία:

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4093/2012 σε Ν.Π.Ι.Δ. – ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ( ΜΙΣΘΟΙ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ )  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ  1-1-2013

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ( ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ )

Το δικαστήριο έκρινε ότι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία  « ΣΕΓΑΣ » δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ανήκει στο κράτος, ούτε είναι δημόσια επιχείρηση του ν. 3429/2005. Επιπλέον το καθ’ ου η αίτηση δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των νομικών προσώπων που αφορά στο δεύτερο άρθρο του Ν. 3845/2010. Ο  « ΣΕΓΑΣ » δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της περ. 12 της υποπαραγραφ. Γ1 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012.» ώστε να δικαιούται να μειώσει τις αποδοχές των εργαζομένων και δεν υποχρεούται να αποστέλλει απογραφικά στοιχεία των εργαζομένων στην ενιαία αρχή πληρωμών.