Απόφαση 11/2020 Συμβούλιο της Επικρατείας

23/03/2020

Κατηγορία:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΑΜΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Αυτοδίκαιη τοποθέτηση τους σε προσωποπαγείς οι οργανικές θέσεις των Περιφερειών . Ανέκκλητες οι αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων που αφορούν την τοποθέτηση. Απορρίπτεται η έφεση της εκαλούσας  Περιφέρειας