13307/2017 Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (22ο Τμήμα)

13/04/2020

Κατηγορία:

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ακυρότητα Π.Ε.Ε λόγω ελλιπών στοιχείων της προσβαλλόμενης πράξης. Μη αναγραφή του αριθμού μητρώου ασφαλισμένου. Μη προσκόμιση από τη διοίκηση της έκθεσης ελέγχου. Η μη προβολή των λόγων ακύρωσης με την ενδικοφανή προσφυγή δεν καθιστά αυτούς απορριπτέους αν η διοίκηση δεν είχε ενημερώσει το διοικούμενο για τις έννομες συνέπειες της μη προβολής τους. Δέχεται την αγωγή και ακυρώνει την ΠΕΕ με την οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.