ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ

 • ΟΛΕΣ
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ
 • ΕΝΟΧΙΚΟ
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
 • ΠΟΙΝΙΚΟ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
 • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ
ΟΛΕΣ
 • ΟΛΕΣ
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ
 • ΕΝΟΧΙΚΟ
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
 • ΠΟΙΝΙΚΟ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
 • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ

Απόφαση Ζηρίδη

  Με την από 30 Ιουνίου 2020 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη Κρωπίας το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με τον διακριτικό τίτλο « ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ » υποχρεούται ...
Δείτε →
ΕΜΠΟΡΙΚΟ

76/2020 Τριμελές Εφετείο Πειραιώς

ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ – ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Μη παραβίαση των άρθρων  και 16-18 του Ν. 146/1914. Έννοια πελατολογίου ως περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης . ...
Δείτε →
ΕΜΠΟΡΙΚΟ

150/2018 Μονομελές Εφετείο Καλαμάτας

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Πώληση με παρακράτηση κυριότητας. Μεταβίβαση επιχείρησης. Μη απαραίτητη η γνώση του αποκτώντος για την ύπαρξη των ...
Δείτε →
ΕΜΠΟΡΙΚΟ

49/2019 Μονομελές Εφετείο Βορείου Αιγαίου

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ Πώληση με παρακράτηση κυριότητας. Εκχώρηση έννομης σχέσης. Περιλαμβάνει και την παρακράτηση κυριότητας. Δικαίωμα του πωλητή για υπαναχώρηση σε ...
Δείτε →
ΕΡΓΑΤΙΚΟ

1059/2019 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ( Τμήμα Εργατικών Διαφορών)

Καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε ΝΠΙΔ. Μη κατάργηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με το τελευταίο άρθρο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ...
Δείτε →
ΕΡΓΑΤΙΚΟ

222/2019 Εργατικό Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 222/2019 (Αμετάκλητη)

Μεταβίβαση Επιχείρησης Παθητικό εις ολόκληρον ενοχή. Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου και ευθύνη νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή ΑΕ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Προϋποθέσεις αυτής. Καθυστέρηση καταβολής ...
Δείτε →