ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παλαιολόγος Παλαιολόγος, Δικηγόρος-Εργατολόγος Εν μέσω εκτάκτων και ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας η κυβέρνηση, κατά τη συνήθη τακτική της, δρομολογεί αλλαγές στα εργασιακά, οι οποίες συνιστούν όχι μόνο συνέχεια των εργατικών μέτρων που λήφθηκαν από το 2010 έως σήμερα, αλλά εισάγουν νέες αντιδραστικές τομές. Κι αυτό γιατί καταργούν τον βασικό πυρήνα της εργασιακής […]

Απόφαση Ζηρίδη

  Με την από 30 Ιουνίου 2020 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη Κρωπίας το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με τον διακριτικό τίτλο « ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ » υποχρεούται να πληρώσει σε εκπαιδευτικούς δεδουλευμένες αποδοχές των μηνών Απριλίου και Μάιου 2020

ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΙΑΘΕΙ

Η πανδημία φανερώνει ότι η εξέλιξη της ιατρικής και η συνολική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου δεν είναι επαρκείς συνθήκες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ειδικά σήμερα, που το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί, η διαπίστωση ότι χιλιάδες ανθρώπινες ζωές χάνονται από την εκτεταμένη διάδοση ενός ιού, που η ιατρική έρευνα και επιστήμη δεν μπορεί να […]

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

Με το άρθρο 11 παρ 2Α της από 20/3/2020 ΠΝΠ ορίστηκε ότι « επιχειρήσεις οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορωνοιού – COVID19 δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον […]

76/2020 Τριμελές Εφετείο Πειραιώς

ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ – ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Μη παραβίαση των άρθρων  και 16-18 του Ν. 146/1914. Έννοια πελατολογίου ως περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης . Η υποβολή προσφοράς δεν συνιστά αθέμιτη πράξη. Έννοια επιχειρηματικού απόρρητου. Μη δόλια και αθέμιτη ανταγωνιστική  συμπεριφορά πρώην διευθύνοντος συμβούλου επιχείρησης που εργάζεται σε ανταγωνιστική επιχείρηση. Καταδίκη της ενάγουσας και εκκαλούσας […]

150/2018 Μονομελές Εφετείο Καλαμάτας

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Πώληση με παρακράτηση κυριότητας. Μεταβίβαση επιχείρησης. Μη απαραίτητη η γνώση του αποκτώντος για την ύπαρξη των χρεών. Το δεδικασμένο που  αφορά ομόρρυθμη εταιρεία επεκτείνεται αυτοδικαίως και στα μέλη της. Εκχώρηση έννομης σχέσης. Περιλαμβάνει και την παρακράτηση κυριότητας. Δικαίωμα του πωλητή για υπαναχώρηση σε περίπτωση μη καταβολής […]

49/2019 Μονομελές Εφετείο Βορείου Αιγαίου

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ Πώληση με παρακράτηση κυριότητας. Εκχώρηση έννομης σχέσης. Περιλαμβάνει και την παρακράτηση κυριότητας. Δικαίωμα του πωλητή για υπαναχώρηση σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος. Προϋποθέσεις αυτής. Η επιδίωξη είσπραξης του τιμήματος δεν αποκλείει την μεταγενέστερη υπαναχώρηση. Ένσταση  επίσχεσης των κινητών πραγμάτων. Απόρριψη αυτής ως αόριστης. Κρίση του δικαστηρίου περί […]

1059/2019 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ( Τμήμα Εργατικών Διαφορών)

Καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε ΝΠΙΔ. Μη κατάργηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με το τελευταίο άρθρο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ  του Ν 4093/2012.. Διατήρηση ισχύς του σχετικού όρου ΣΣΕ. Δέχεται την αγωγή.

222/2019 Εργατικό Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 222/2019 (Αμετάκλητη)

Μεταβίβαση Επιχείρησης Παθητικό εις ολόκληρον ενοχή. Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου και ευθύνη νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή ΑΕ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Προϋποθέσεις αυτής. Καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών και μισθών υπερημερίας ένεκα επισχέσεως συνιστά μονομερής βλαπτική μεταβολή. Επιδίκαση αποζημίωσης απολύσεως. Δέχεται την αγωγή.