Απόφαση υπ’ αρ. 379/2013 Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Εκουσία δικαιοδοσία)

20/09/2013

Κατηγορία:

Ανακοπή εργαζομένου λόγω παρέλευσης προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας για την  αναγγελία των απαιτήσεων κατά της υπό εκκαθάριση τραπεζικής εταιρίας σύμφωνα με το νόμο 3601/2007. Αναγνώριση οφειλών της υπό εκκαθάριση εταιρίας προς τον ανακόπτοντα.