Απόφαση 5061/2014 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων )

06/04/2015

Κατηγορία:

Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης από Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία κατά οφειλέτριας για χρέος από το κλείσιμο αλληλόχρεου λογαριασμού. Έλλειψη επικείμενου κινδύνου.

Αοριστία της αιτήσεως συντηρητικής κατάσχεσης σχετικά με το κεφάλαιο που αφορά την θεμελίωση του επικείμενου κινδύνου. Η αναφορά ότι ο κίνδυνος συνίσταται στο γεγονός της οφειλής και του κινδύνου να μεταβιβαστεί η περιουσία χωρίς να αναφέρεται οποιαδήποτε ενέργεια που αποδεικνύουν τα ανωτέρω δεν αρκούν για να στοιχειοθετήσουν την έννοια του κινδύνου. Απορρίπτει την αίτηση της τράπεζας.