Απόφαση 1824/2015 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)

03/09/2015

Κατηγορία:

Καλόπιστη συμπεριφορά του εργαζομένου και αποδοχή μείωσης αποδοχών. Μη τήρηση από μέρους του εργοδότη. Εικονική καταγγελία σύμβασης και συνέχιση απασχόλησης χωρίς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Υποχρέωση του εργοδότη για μη καταβολή του συνόλου των νομίμων αποδοχών.