14769/2014 Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών – Αγωγή Αρθρο 105, 106 Εισ. Ν. ΑΚ

26/02/2015

Κατηγορία:

Η άσκηση αγωγής κατά του ίδιου του οργάνου του δημοσίου νομικού προσώπου, στο οποίο αποδίδεται η παράνομη ζημιογόνος συμπεριφορά, δημιουργεί σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του είδους της υπηρεσιακής σχέσεως, ιδιωτική διαφορά και υπάγεται στη διαδικασία των πολιτικών δικαστηρίων. Μη επιτρεπτή διεύρυνση των υποκειμενικών ορίων της δίκης και μεταβολή του αιτήματος τα αγωγής στην περίπτωση που κατά τη άσκηση της αγωγής οι γονείς ενέργησαν ως ασκούντες την γονική μέριμνα του  ανηλίκου τέκνου τους και κατά τη εκδίκαση αυτό ενηλικιώθηκε, οι δε γονείς άσκησαν για πρώτη φορά στο ακροατήριο, το δικαίωμα τους αυτοτελώς. Απορρίπτει την αγωγή αποζημίωσης.