Υπόμνημα το οποίο συνέβαλε στην ανάκληση της απόφασης για περικοπή του Eπιδόματος Aνθυγιεινής Eργασίας σε εργαζομένους τεχνικών ειδικοτήτων σε νοσοκομεία ή Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, στο Ε.Κ.Α.Β., σε Κέντρα Υγείας, …

30/10/2013

Κατηγορία:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

2 Μαρτίου 2013

Του επιχειρησιακού σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Π.Γ.Ν. ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ »
Του ομοιοεπαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Δημοσίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ Κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ – ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
 


Αμφότερα τα σωματεία έχουμε μέλη τεχνικό προσωπικό που εργάζεται σε νοσοκομεία ή Μονάδες Κοινωνικής φροντίδας, στο Ε.Κ.Α.Β. σε Κέντρα Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, σε Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα  Προνοίας και σε Αγροτικά Ιατρεία τα οποία υπάγονται στα δημόσια νοσοκομεία.

Στο άρθρο 15 παρ. 1 του  Ν 4024/2011 προβλέπεται ότι « Εκτός από το βασικό μισθό του υπαλλήλου, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. »

Βάσει την ανωτέρω εξουσιοδοτικής διατάξεως εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 2/16519/0022 ΚΥΑ που καθόρισε το ύψος και τους δικαιούχους στην καταβολή του επιδόματος για το σύνολο των υπαλλήλων του δημοσίου ήτοι τους μονίμους, τους δόκιμους και τους υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Όρισε δε ημερομηνία έναρξης της την  ΚΥΑ 1-5-2012.

Στο άρθρο 3 της ανωτέρω παραγράφου ρητά προβλέπεται : « Στην κατηγορία Β’ περιλαμβάνονται  οι κάτωθι ειδικότητες α) Το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και των ιματισμό των νοσοκομείων. Των Μονάδων Κοινωνικής φροντίδας της χώρας, του Ε.Κ.Α.Β. των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα  Προνοίας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα δημόσια νοσοκομεία ».

Παρά τη ρητή και σαφή ανωτέρω διατύπωση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξέδωσε έγγραφο προς το Υπουργείο Υγείας που αναφέρει ότι « ….. Σας πληροφορούμε ότι στην κατηγορία Β’ στην έννοια του τεχνικού προσωπικού δεν περιλαμβάνονται όλοι οι εργαζόμενοι στην Τεχνική Υπηρεσία, αλλά μόνο το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται πλήρως και αποκλειστικά με τεχνικές, χειρονακτικές εργασίες ».

Με την έκδοση και την κοινοποίηση του ανωτέρω εγγράφου έπαυσε η καταβολή του ανωτέρω επιδόματος ενώ ζητήθηκε και η αναδρομική επιστροφή του.

Η παραπάνω ερμηνεία και εφαρμογή είναι μη νόμιμη για τους παρακάτω λόγους:


Α. Η θέσπιση για την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος προβλέφτηκε από διάταξη νόμου δηλαδή από διάταξη κανονιστικού χαρακτήρα γενικού και απρόσωπου. Ρητά στην ίδια διάταξη ήτοι την 15 του Ν. 4024/2011 δόθηκε η εξουσιοδότηση για τον προσδιορισμό των δικαιούχων η οποία εξαντλήθηκε στην συννόμως εκδοθείσα υπό στοιχεία 2/16519/0022 ΚΥΑ και όριζε εξαντλητικώς τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος. Μάλιστα με μεταγενέστερη ΚΥΑ (2/31081/0022   ΦΕΚ Β΄ 1399/30.04.2012) προσδιορίστηκαν περαιτέρω οι όροι και η προϋποθέσεις για την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος.

Κατά συνέπεια τόσο η νομοθετική εξουσία όσο και η εκτελεστική εξάντλησαν τα μάλα το δικαιοδοτικό τους έργο έτσι όπως ορίζεται στο Σύνταγμα ( άρθρο 73 έως 77 ) και προέβη στην εφαρμογή της επίμαχης διατάξεως.  Το περιεχόμενο της διατάξεως και της ερμηνευτικής ΚΥΑ είναι σαφές και ορισμένο και δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Το γλωσσικό νόημα καλύπτει πλήρως το σκοπό και τη βούληση του νομοθέτη. Κατά συνέπεια το έγγραφο του ΓΛΚ δεν υπέχει θέση εκτελεστής διοικητικής πράξης άλλως η πράξη αυτή είναι ανυπόστατη ως εκδοθείσα από αναρμόδιο όργανο.


Β. Η συσταλτική ερμηνεία που επιχειρήθηκε από το ΓΛΚ είναι αυθαίρετη, η συμπεριφορά δε της διοίκησης παραβαίνει την αρχή της νομιμότητας. Ειδικότερα το ΓΛΚ δεν αποτελεί νομοθετικό όργανο η πράξεις δε που εκδίδει μπορεί να έχουν εκτελεστό χαρακτήρα όταν το ανωτέρω ενεργεί στα πλαίσια την εξουσίας του η κατά ρητή νομοθετική εξουσιοδότηση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το επίμαχο έγγραφο περιλαμβάνει γνώμη του ΓΛΚ χωρίς η γνώμη αυτή να έχει δεσμευτικό περιεχόμενο, πόσο μάλιστα όταν για την έκδοση της ΚΥΑ συνέδραμε και ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών. Το έγγραφο που εξέδωσε δεν παράγει έννομες συνέπειες για την διοίκηση και τους διοικουμένους. Αν η διοίκηση ήθελε να το υιοθέτησει θα προέβαινε στην έκδοση νέας διευκρινιστικής ΚΥΑ κάτι που μέχρι σήμερα δηλαδή ένα χρόνο μετά την θέσπιση του επιδόματος δεν έχει προβεί.


Γ. Η απόφαση του ΓΛΚ έρχεται σε αντίθεση με το γράμμα κα το πνεύμα της διάταξης 15 του Ν 4024/2011 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που ρητά ορίζουν και δεν εξαιρούν το σύνολο του τεχνικού προσωπικού των νοσοκομείων. Η περαιτέρω επεξεργασία και ερμηνεία την ανωτέρω διατάξεως περιττεύει διότι ο νόμος είναι ειδικός και συγκεκριμένος, η διοίκηση δε στα πλαίσια της νομοθετικής εξουσιοδότησης δεν προέβη σε τροποποίηση της.


Δ. Ο νομοθέτης θεσπίζονταν το ανωτέρω επίδομα αναγνώρισε ότι στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που απασχολείται σήμερα το τεχνικό προσωπικό πρέπει να τύχει πρόσθετης αποζημιωτικής παροχής με τον χαρακτήρα του επιδόματος. Για τον καθορισμό αυτού αρκέστηκε στο γεγονός της τακτικής έκθεσης του προσωπικού αυτού σε συνθήκες που επιβαρύνουν την υγεία τους. Ο βαθμός προσβολής του εργαζομένου σχετίζεται με το είδος της προσβολής την ένταση αυτής, τη συχνότητα αυτής αλλά και την παράγοντες που ανάγονται στο πρόσωπο του εργαζομένου. Κατά συνέπεια το κριτήριο που « εισάγει » το έγγραφο του ΓΛΚ περί αποκλειστικής εργασίας σε τεχνικές και χειρονακτικές εργασίες είναι μερικό και αυθαίρετο. Η έκθεση όλου του προσωπικού σε επισφαλές περιβάλλον εργασίας και η επαφή με μολυσματογόνα μέσα είναι μόνιμη και διαρκής.


Ε. Η συμπεριφορά της διοίκησης με την έκδοση και την εφαρμογή των μη νομίμων κριτηρίων του ανωτέρω εγγράφου είναι αντίθετη με την αρχή της νομιμότητας και την υποτάσσει στην αρχή της σκοπιμότητας, η οποία στην συγκεκριμένη περίπτωση συνίσταται στην μη νόμιμη και θεμιτή εξοικονόμηση πόρων από νομίμως προβλεπόμενη και δικαιολογημένη παροχή.


Στ. Επιπλέον η συμπεριφορά της συνιστά παραβίαση της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης που βρίσκει νόημα στην αποφυγή από τη διοίκηση αντιφατικής συμπεριφοράς. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η διοίκηση συμμορφούμενη με το Νόμο εκδίδει τις σχετικές ΚΥΑ για την εφαρμογή του και κατόπιν με ένα μη  εξουσιοδοτημένο όργανο ανακαλεί την ίδια απόφαση που αυτό εξέδωσε.  


 Ζ. Η έκδοση της δυσμενούς αποφάσεως από μη αρμόδιο όργανο σε αντίθεση μάλιστα με την έκδοση πρότερης ευνοϊκής πράξεως χωρίς αυτή μάλιστα να παύσει είναι άκυρη, το όργανο δεν που την εξέδωσε υπέχει διοικητικές και ποινικές ευθύνες.


Η. Εξαιτίας της πράξεως αυτής παραβιάζεται η αρχή της ισότητας και της ισονομίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Συντάγματος και η αρχή της προστασίας στην εργασία με την ειδικότερη έκφραση της προστασίας του μισθού που προβλέπεται στο άρθρο 22 του Συντάγματος.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ν 4024/2011 και στην ΥΑ οικ.2/16519/0022 ΦΕΚ Β 465 2012.

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

 Ο Πρόεδρος                                         Ο Γραμματέας

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 Ο Πρόεδρος                                         Ο Γραμματέας